Upravnik

Pooblastila upravnika obravnava 50. in 51. člen SZ-1. Povezava.
Etažni lastniki lahko kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika.

V primeru, da upravnik krši zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka.

Sklep o odstopu od pogodbe sprejmejo etažni lastniki na način, ki je določen za določitev upravnika. In sicer v skladu s 4. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki določa, da je pogodba o opravljanju upravniških storitev veljavno odpovedana, ko sklep o odstopu od te pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50% večino po solastniških deležih.
Sklep iz prejšnjega stavka se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali se zabeleži v zapisniku zbora lastnikov. Eden od lastnikov, ki ga pooblastijo ostali lastniki, mora upravniku poleg same odpovedi s priporočeno pošto vročiti tudi sklep iz prejšnjega odstavka. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve sklepa.

V primeru da se nas izbere za vašega upravnika, vas vodimo skozi celoten postopek zamenjave. Izdelamo vam listino za pisno glasovanje s solastniškimi deleži, s katero lahko podate odpoved pogodbe sedanjemu upravniku. Po podpisu pogodbe o opravljanju upravniških storitev uredimo vse potrebno za izvedbo primopredaje ter prevzamemo vse v imenu etažnih lastnikov sklenjene posle.