Načrt vzdrževanja

Po skrbnem pregledu nepremičnine izdelamo še predlog načrta vzdrževanja za obdobje od enega do petih let, za investicijsko vzdrževalna dela organiziramo izbor najugodnejšega ponudnika in izvajamo nadzor nad izvedbo.

V naši družbi, v primeru pridobitve posla in prevzemu objekta v upravljanje, s sodelovanjem ustreznih lastnih kadrov gradbene in strojne usmeritve in predstavnikov lastnikov opravimo temeljitejši pregled skupnih gradbenih elementov, skupnih inštalacij, naprav in opreme v objektu. O opravljenem ogledu sestavimo zapisnik, iz katerega izhaja stanje navedenih skupnih delov ob prevzemu posla in je hkrati podlaga za pripravo kratkoročnega oz. dolgoročnega načrta vzdrževanja.

V kolikor so z načrtom vzdrževanja predvidena večja investicijsko vzdrževalna dela, V predinvesticijski fazi pridobimo natančne, jasne in strokovne podatke: za kakšno investicijo gre, prioritete investicije, v kolikšnem obsegu del se izvaja, oceno stroškov investicije, finančni plan in možnostih plačila investicije (v kolikor sredstva na rezervnem skladu stavbe ne zadoščajo za izvedbo oz. plačilo investicije v celoti, se preveri možnosti za pridobitev financiranja v višini manjkajočih sredstev). V fazi razpisa pripravimo celotno razpisno dokumentacijo (tudi za pridobitev maksimalne višine razpoložljivih sredstev Eko sklada) in določimo kriterije izbire najugodnejšega ponudnika. Vsa izvedena dela se prevzemajo v prisotnosti predstavnikov naročnika (NO), zunanjega strokovnega nadzora, upravnika in izvajalca. Evidentirajo se vse morebitne pomanjkljivosti ter rok za njihovo odpravo.