Tehnično – strokovna opravila

Za Vaše nemoteno in udobno bivanje izvedemo celoten pregled stanja nepremičnine. Naši operativni upravniki s strokovno podporo sodelavcev, preverijo delovanje skupnih inštalacij, naprav in opreme, vzpostavijo nadzor nad ureditvijo okolice in organizirajo morebitna servisna dela. Po skrbnem pregledu nepremičnine izdelamo še predlog načrta vzdrževanja za obdobje od enega do petih let, organiziramo izbor najugodnejšega ponudnika in izvajamo nadzor nad izvajanjem del.

V celotnem obsegu tehnično – strokovnih opravil za Vas uredimo:

 • Pregled nepremičnine | Občasni pregledi skupnih prostorov, objektov, delov in naprav ter pripadajočega zemljišča nepremičnine ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 • Izdelava načrta vzdrževalnih del | Izdelava načrta vzdrževalnih del (1-5 let), organiziranje obravnave načrta ter njegova verifikacija na zborih lastnikov.
 • Organizacija nujnih vzdrževalnih del | Organizacija nujnih intervencijskih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organizacije takojšne sanacije stanja.
 • Razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico | Prijava morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov. Organiziranje odprave škod po točki 1.2.5 oziroma 1.2.6 in priprava zahtevka za refundacijo.
 • Organiziranje izvedbe vzdrževanja | Objava del in zbiranje ponudb, cenikov in predračunov. Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela, sklepanje pogodb za večja vzdrževalna dela in dolgoročnih pogodb za redno vzdrževanje skupnih prostorov, objektov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča nepremičnine, po predhodni pridobitvi ustreznih soglasij in dovoljenj za izvedbo vzdrževalnih del.
 • Organiziranje izvedbe obratovanja | Organizacija del, ki jih predvidevata prilogi 3 in 4 “Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj” (Ur. l. RS 20/2004) in del, ki so potrebna za nemoteno bivanje in uporabo objekta.
 • Nadzor in prevzem večjih vzdrževalnih del | Organiziranje nadzora pri izvajanju in količinskega ter kakovostnega prevzema izvedenih del in prenove.
 • Organiziranje odprave napak | Organiziranje odprave napak na skupnih delih in napravah objekta v času osnovne garancijske dobe stavbe, ter garancijske dobe za izvedeno posamezno večje vzdrževalno delo in prenovo.
 • Izdelava poročil | Izdelava letnih poročil o upravnikovem delu, ter letnih poročil o izvedenih vzdrževalnih delih in prenovah.
 • Varstvo pred požarom | Skrb za organizacijo varstva pred požarom, organizacija ukrepov za varstvo pred požarom, vodenje evidence protipožarne opreme, sredstev in naprav, organiziranje usposabljanja iz varstva pred požarom, organiziranje kontrolnih in servisnih pregledov protipožarne opreme, sredstev in naprav ter vodenje evidence o teh pregledih, seznanjanje lastnikov o stanju požarne preventive, predlaganje potrebnih finančnih sredstev za vzdrževanje protipožarne opreme in naprav.
 • Odčitavanje individualnih merilnih naprav | Odčitavanje individualnih merilnih naprav za plin, vodo, elektriko in drugo glede na posameznega uporabnika.